آشنایی با شیرآلات صنعتی

 

 1. تاریخچه و تعاریف
 2. انواع دسته بندی شیرآلات صنعتی
 3. دسته بندی از نظر مجرای عبوری سیال
 4. دسته بندی از نظر جهت حرکت عضو مسدود کننده جریان
 5. دسته بندی از نظر ساختار کلی
 6. بررسی کاربرد شیرآلات
 7. انواع اتصال انتهایی شیرآلات
 8. نشانه گذاری در شیرآلات
 9. آشنائی با ساختار شیرآلات
 10. متعلقات شیرآلات صنعتی
 11. پرسش و پاسخ آزمون