آشنایی با شیرآلات صنعتی

 

-          تاریخچه و تعاریف

-          انواع دسته بندی شیرآلات صنعتی

-          دسته بندی از نظر مجرای عبوری سیال

-          دسته بندی از نظر جهت حرکت عضو مسدود کننده جریان

-          دسته بندی از نظر ساختار کلی

-          بررسی کاربرد شیرآلات

-          انواع اتصال انتهایی شیرآلات

-          نشانه گذاری در شیرآلات

-          آشنائی با ساختار شیرآلات

-          متعلقات شیرآلات صنعتی

-          پرسش و پاسخ آزمون